کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی

 

استانداردهای حسابرسی

بخش 22: کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی

(تجدید نظرشده 1386)

 

 

فهرست

 

بند

کلیات

4-1

تعاریف

5

مسئولیتهای مرتبط با کیفیت حسابرسی

13-6

پذیرش و تداوم رابطه با صاحبکار و کارهای حسابرسی ویژه

18-14

تعیین گروه حسابرسی

20-19

انجام کار

40-21

نظارت

42-41

تاریخ اجرا

43

 

 

این استاندارد باید همراه بامقدمه استانداردهای حسابرسیارائه ‌شده در بخش 10 مطالعه ‌شود.

 

 

لینک کامل دانلود مقاله

 

http://www.4shared.com/office/qATVvNwL/___online.html

/ 0 نظر / 41 بازدید