آشنایی با اطلاعات مالی

 

فهرست

 منابع اطلاعات مالی

استفاده کنندگان اصلی گزارشهای مالی

2: اهمیت شرکت

.1 شرکت چیست؟

12.2 کنترل فعالیتهای شرکتها

.3 نقش مدیران

.4 نقش بورس

.5 صندوق سرمایهگذاری مشترک

.6 شرکت سرمایهگذاری

.7 انواع سهام

.8 منابع تأمین مالی از سوی شخص ثالث

پرسشها 

3: خواندن گزارشهای شرکت

.1 اجزای اصلی گزارشهای شرکت

.2 نکات برجسته مالی

.3 پیام رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل

.4 گزارش مدیران و گزارش حاکمیت شرکتی

.5 گزارشهای مؤسسات حسابرسی

.6 صورتهای مالی اساسی

پرسشها.

4: صورتها و گزارشهای مالی

.1 صورت سود و زیان

.2 ترازنامه

.3 صورت جریان وجوه نقد

.4 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

.5 گزارش تغییرات تجاری

.6 اظهار نظر حسابرسان

.7 خلاصه صورتهای مالی

پرسشها

5 : تجزیه و تحلیل نسبتها

.1 آشنایی با تجزیه و تحلیل نسبتها

.2 نسبتهای سودآوری

.3 نسبتهای نقدینگی

4 نسبتهای بازده سرمایه

.5 نسبتهای اهرمی

.6 نسبتهای کارایی

.7 محدودیتهای تحلیل

پرسشها

6 : اطلاعات مالی در رسانهها – سهام و اوراق قرضه شرکتها

.1 خواندن صفحات مالی یک روزنامه

.2 خرید و فروش اوراق سهام

.3 نسبتهای مهم برای سهامداران

.4 شاخصها

5 اوراق قرضه شرکتی و دولتی

پرسشها

پاسخها

فرهنگ اصطلاحات 

لینک دانلود کتاب

http://www.4shared.com/office/ZquOYHuh/FinancialInformation.html

 

/ 0 نظر / 8 بازدید