مستندسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استانداردهای حسابرسی

بخش 23: مستندسازی

(تجدید نظرشده 1386)

 

 


فهرست

 

 

بند

کلیات

5-1

تعاریف

6

ماهیت مستندات حسابرسی

8-7

شکل، محتوا و میزان مستندات حسابرسی

24-9

تنظیم پرونده‌های نهایی حسابرسی

30-25

تغییرات در مستندات حسابرسی پس از تاریخ گزارش حسابرس به دلیل وجود شرایط استثنایی

 

32-31

تاریخ اجرا

33

پیوست: الزامات و راهنماییهای مربوط به مستندسازی حسابرسی در سایر بخشها

 

 

  

این استاندارد باید همراه بامقدمه استانداردهای حسابرسیارائه‌شده در بخش10 مطالعه‌شود.

 

 

کلیات

1 .    هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در ارتباط با مستندسازی است. فهرست سایر بخشهای حاوی الزامات و راهنماییهای ویژه مستندسازی در پیوست ارائه شده است. قوانین و مقررات نیز ممکن است الزامات بیشتری را برای مستند سازی مقرر کند.

2 .    حسابرس باید مستندات حسابرسی را به موقع و برای تأمین موارد زیر تهیه کند:

الف-   مدارک کافی و مناسب پشتوانه گزارش حسابرس؛ و

ب-     شواهد نشان دهنده انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و الزامات قانونی و مقرراتی.

3 .    تهیه به موقع مستندات حسابرسی کافی و مناسب به افزایش کیفیت حسابرسی کمک می‌کند و بررسی و ارزیابی اثربخش شواهد حسابرسی کسب شده و نتایج بدست آمده را پیش از نهایی کردن گزارش حسابرس، تسهیل می‌نماید. مستندات تهیه شده در زمان انجام کار معمولاً دقیقتر از مستنداتی است که پس از آن تهیه می‌شود.

4 .    رعایت الزامات این بخش همراه با الزامات ویژه مستندسازی موجود در سایر بخشهای مربوط، معمولاً برای دستیابی به اهداف یاد شده در بند 2 کافی است.

5 .    علاوه بر اهداف این بخش، مستندات حسابرسی نیازهای دیگری چون موارد زیر را برآورده می‌کند:

الف-  کمک به گروه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای حسابرسی؛

ب-   کمک به سرپرستان و مدیران حسابرسی در امر هدایت و سرپرستی کارحسابرسی و ایفای مسئولیتهای خود طبق بخش 22 ، کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی؛

پ-   قادر ساختن گروه حسابرسی به پاسخگویی در مورد کار خود؛

ت-   نگهداری سابقه در مورد موضوعات مهم مربوط به حسابرسیهای آتی؛

ث-   قادر ساختن یک حسابرس با تجربه به بررسی کنترل کیفیت مؤسسه حسابرسی؛

ج-   قادر ساختن یک حسابرس با تجربه خارج از مؤسسه در انجام بررسیهای لازم طبق قوانین و مقررات یاسایر الزامات مربوط.

تعاریف

6 .    در این بخش:

الف-مستندات حسابرسی“ یعنی سوابق مربوط به روشهای حسابرسی اجراشده (شامل برنامه ریزی حسابرسی)، شواهد حسابرسی کسب شده و نتایجی که حسابرس به آن رسیده است.

ب-   حسابرس با تجربه“ یعنی فردی (از درون یا برون موسسه حسابرسی) که شناختی معقول از موارد زیر دارد:

·     فرایندهای حسابرسی،

·     استانداردهای حسابرسی و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط،

·     محیط تجاری حوزه فعالیت واحد مورد رسیدگی، و

·    

/ 0 نظر / 15 بازدید