# استاندارد_های_حسابداری

فعالیتهای کشاورزی

              استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26 فعالیتهای‌ کشاورزی‌       استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26 فعالیتهای‌ کشاورزی‌    فهرست‌ مندرجات‌       شماره‌ بند    دامنه‌ کاربرد    4  -  1   تعاریف   –   تعاریف‌ مرتبط‌ با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید

گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری

        استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 24 گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌   استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 24 گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 84 بازدید

مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری

   استانداردهای‌ حسابداری‌ مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری     فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند   1 مبنای تهیه استانداردهای حسابداری 4 - 2 دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری 5 تهیه و ارائه صورتهای مالی 6 انحراف از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید